Brand Logo

หลักสูตรที่เปิดสอน

              หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีปรัชญาที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
              วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นเป็นไปเพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย  หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
              หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมีการจัดกลุ่มรายวิชาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ และกลุ่มวิชาเลือกเสรี  ในแต่ละกลุ่มรายวิชา นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในมิติที่แตกต่างกัน อันรวมไปถึงความสามารถในด้านทักษะดนตรีความรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรีและความเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระและสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษา
              รายวิชาในกลุ่มรายวิชาทักษะปฏิบัติมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติดนตรีผ่านการเรียนรู้รายวิชาทักษะวิชาเอก (Major Skill) การบรรเลงรวมวง (Chamber Music) ปฏิบัติการทักษะดนตรี (Practice Lab) และ ทักษะผู้แสดงดนตรี (Performing Musicianship)  โดยวิชาในกลุ่มนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่จะทำให้นักศึกษามีศักยภาพในด้านการปฏิบัติดนตรีเทียบท่าระดับนานาชาติ ซึ่งวิชาในกลุ่มนี้ นักศึกษาจะต้องเรียนควบคู่ไปกับรายวิชากลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพที่ให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรีผ่านกลุ่มรายวิชาที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะต่าง ๆ ทางด้านดนตรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจพร้อม ๆ ไปกับการเรียนในรายวิชาโครงการพิเศษที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีเข้ากับการปฏิบัติทักษะ และรายวิชาอื่นๆ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบโครงการทั้งในด้านการแสดงเดี่ยว การทำโครงการวิจัย และปัจฉิมนิทัศน์
              นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการใช้การประยุกต์และสื่อสารความรู้ทางด้านดนตรีกับสาธารณชนผ่านการทำงานในสถานการณ์จริงผ่านรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม (Music for Society) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบันและสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้
              หลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับรายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้และความสามารถที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ โดยวิชาในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (เลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) สังคมศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือกกลุ่มละอย่างน้อย 8 หน่วยกิต) โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
              อัตราส่วนของรายวิชาในแต่ละกลุ่ม สามารถที่จะสะท้อนลักษณะพิเศษของหลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษาตามพระปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าพี่-นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีของประเทศไทยสามารถที่จะก้าวไปสู่เวทีนานาชาติได้ อีกทั้งรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความกลมกลืนและสร้างเสริมให้กับรายวิชาทักษะทางด้านดนตรีอันจะช่วยสร้างให้เยาวชนเหล่านี้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งยังมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป

 


หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music Program)
หลักสูตรใหม่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2556

เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง
(2) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้    องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของสังคม
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต หลักสูตรนี้ได้รับการรองรับจากสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 เมษายน 2556 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 

 

ชื่อปริญญา      ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
Bachelor of Music (B.M.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักดนตรี (Musician)
(2) นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)
(3) อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)
(4) ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Entrepreneur)
(5) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music Related – Artist)

 

 

ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาในระบบหน่วยกิตทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การดำเนินการหลักสูตร
          1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น          เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย                เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน         เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หมายเหตุ : ทั้งนี้ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามที่สถาบัน กำหนดต่อไป
          2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่สถาบันฯ กำหนด

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
          1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
          1.2 โครงสร้างหลักสูตร
                   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์           6 หน่วยกิต
                   หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ                         64 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ                    26 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก                                 6 หน่วยกิต
                   หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายวิชาและคำอธิบาย

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ 64 หน่วยกิต
ทักษะวิชาเอก 1 – 8  (4 หน่วยกิตต่อวิชา)
วิชาสำหรับศึกษาและพัฒนาทักษะเครื่องดนตรีเอกกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล บทบาท หน้าที่ ของนักดนตรี ทั้งในฐานะ ของนักแสดงดนตรีเดี่ยว และนักแสดงดนตรีประกอบ การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดที่มีความสำคัญต่อเครื่องดนตรีนั้นๆ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี
การบรรเลงรวมวง 1 – 8 (2 หน่วยกิตต่อวิชา)
เน้นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่ม รวมถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของนักดนตรี ทั้งในฐานะนักแสดงเดี่ยว และสมาชิกในวงดนตรี
ทักษะผู้แสดงดนตรี 1 – 8 (2 หน่วยกิตต่อวิชา)
เรียนรู้โสตทักษะ การอ่านโน๊ต รวมถึงทฤษฎีต่างๆ ผ่านการปฏิบัติ/ฝึกซ้อมเดี่ยวหรือบรรเลงร่วมกับผู้อื่น
ปฏิบัติการทักษะดนตรี 1 – 8 (ไม่มีหน่วยกิต)
ปฏิบัติการสำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิ่มเติม การฝึกซ้อมเดี่ยว หรือ บรรเลงร่วมกับผู้อื่น????

กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 1 – 6 (2 หน่วยกิตต่อวิชา)
การแสดงเดี่ยวในการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ซึ่งรวมถึงการจัดการติดต่อประสานงาน การจัดการการแสดง และการจัดรายที่จะแสดง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์
โครงการวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (2 หน่วยกิต)
การวิจัยทางดนตรีเชิงสร้างสรรค์ ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ทางศิลปะ นำเสนอผ่านการแสดง โดยที่มีความเหมาะสมต่อหัวข้อวิจัย
ปัจฉิมนิทัศน์ (6 หน่วยกิต)
การแสดงเดี่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อหน้าสาธารณชนในการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก

 

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 – 6 (1 หน่วยกิตต่อรายวิชา)
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม
กลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรี โดยแบ่งได้เป็นดังนี้

  1. วิชาเกี่ยวข้องกับการแสดง

แนวปฏิบัติการแสดงดนตรี
การตีความผ่านคีตปฏิภาณ
การวิเคราะห์แนวเพลง
การศึกษาดนตรีร่วมสมัย

  1. วิชาเกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการประพันธ์เพลง

ทฤษฎีดนตรีกับการปฏิบัติ 1 – 2
สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
เครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเสียงประสาน
การประพันธ์
การประพันธ์อิสระ

  1. วิชาดนตรีและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการบันทึกเสียงและการผลิตงานสร้างสรรค์ทางเสียง
การแสดงร่วมกับเทคโนโลยี
ดนตรีกับสื่อดิจิตอล

  1. วิชาดนตรีชาติพันธ์

ดนตรีโลก
ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านดนตรีวิทยา
ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านมานุษยดนตรีวิทยา

  1. วิชาการศึกษาดนตรีและหัวข้อพิเศษ

กลวิธีการสอน 1 – 2
หัวข้อปัจจุบันทางดนตรี
ทัศนมิติดนตรีนานาชาติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบ่งได้ออกเป็น 4 กลุ่มวิชา โดยที่เนื้อหาในแต่ละวิชาสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติดนตรีได้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์                             มนุษย์กับดนตรี
มนุษย์กับการสร้างสรรค์                               ดนตรีคลาสสิกในบริบทสังคมโลก
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอาเซียนผ่านดนตรี                  ปรัมปราคติและพิธีกรรมอาเซียน
วิถีชีวิตอาเซียน                                         อัตลักษณ์ดนตรีอาเซียน
มรดกโลกของอาเซียน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ดนตรีกับสังคมแห่งดุลยภาพ                           ดนตรีกับสังคม
มนุษย์กับสังคม                                         ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
จิตวิทยาการสื่อสาร                                    เศรษฐกิจอาเซียน
สังคมและการเมืองในอาเซียน                          การศึกษาในอาเซียน
วีรบุรุษและวีรสตรีอาเซียน
กลุ่มวิชาภาษา จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
การใช้ภาษาไทย                                        การเรียนรู้ภาษาไทยแบบอ้างอิงเนื้อหาวิชา
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                                ภาษาอังกฤษ 1, 2
ภาษาฝรั่งเศส 1, 2                                     ภาษาเยอรมัน 1, 2
ภาษาอิตาเลียน 1, 2                                   ภาษาจีน 1, 2
ภาษาลาว 1, 2                                         ภาษามลายู 1, 2
ภาษาเขมร 1, 2                                        ภาษาอินโดนีเซีย 1, 2
ภาษาพม่า 1, 2                                         ภาษาเวียดนาม 1, 2
ภาษาฟิลิปีโน 1, 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์บูรณาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี  ดนตรีกับนวัตกรรม
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม                    เทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
วิธีวิทยาในการวิจัย                                     วิชาชีพดนตรีกับความเจ็บป่วยและการบำบัดรักษา

 

กิจกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับการจัดตั้งขึ้นมานั้น ทางสถาบันได้มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจต่างๆ ที่สถาบันได้กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจของดนตรีคลาสสิกสู่ผู้คนภายนอกแล้ว กิจกรรมทั้งหลายเหล่านั้นยังเป็นเหมือนเวทีหรือสถานที่ให้นักดนตรี นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ หรือผู้ที่ให้ความสนใจ มาเรียนเปลี่ยนความรู้ ค้นหา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไปด้วยกันซึ่งจะทำให้เกิดไปสู่การเดินทางของดนตรีในรูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจขึ้นมา

กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดขึ้นมานั้น เช่น PGVIM Sunday Concert Series “Musique de la Vie et de la Terre” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน โดยการแสดงของนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการแสดงของเยาวชนจากสถานที่ต่างๆ หรือการจัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีเยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นวงออร์เคสตราได้มาเข้าร่วม เพื่อเป็นการเรียนรู้ ฝึกฝน รวมถึงเป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นฐาน ได้มาพบปะ พูดคุย และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานของการเล่นดนตรี และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อที่จะสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตต่อไป เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงทุกปีการศึกษาของสถาบันซึ่งในการเข้าร่วมฟังการแสดงนั้นจะทำให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการฟังดนตรีมากขึ้น รวมถึงอาจจะเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาได้ร่วมแสดง หรือแม้กระทั่งการจัดการแสดงเอง ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการแสดงดนตรี เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตต่อไป

จากหลักสูตรของสถาบันดนตรีที่มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้ไปสู่เวทีในระดับนานาชาติตามพระปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้นนั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เยาวชนเหล่านี้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งยังมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป