Brand Logo

 

รายละเอียดกำหนดการ

 

รอบที่ 2 : ระบบโควตา โครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรี (มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติตามปฏิทิน TCAS 62)

รับสมัครที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เริ่มรับสมัครวันที่ 4 - 25 ก.พ. 2562

 

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โทร. 02-447-8597 ต่อ 3111

TCAS 62

 

ค้นหาใบสมัครหรือแก้ไขใบสมัคร /Find or edited your application form

กรอกใบสมัครใหม่ / New Applicant