Brand Logo

TCAS 62 Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562


โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ


รอบที่ 1 : การรับนักศึกษาด้วยการพิจาณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF)

 

จำนวนรับ รอบที่ 1 จำนวน 20 คน รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 

ขั้นตอนการพิจารณาในรอบที่ 1

 

- พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) มีสัดส่วนคะแนน 30%
- ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF)
เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ และ วัดแวดความเป็นนักดนตรี
มีสัดส่วนคะแนน 70%

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย


  1 จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา
  2 เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน 5 ข้อ
  ตัวอย่าง - ใบประกาศนียบัตรรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ใบสอบเทียบระดับความรู้ความสามารถมาตรฐานดนตรี (Trinity, ABRSM, อื่นๆ) (ถ้ามี)
  - ใบประกาศหรือรับรองการเข้าร่วมอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3 ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา)
  4 วีดีโอบันทึกการบรรเลงสดในเครื่องมือเอกตามบทเพลงที่กำหนด หรือบทเพลงที่มีความยาก เทียบเท่ากับเพลงที่กำหนดซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อบทเพลงจาก (http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php) บรรเลงบทเพลงทุกบทเพลงให้กระทำต่อ เนี่องกันในการบันทึกภาพ/เสียงเพียงครั้งเดียว โดยวีดีโอนี้จะต้องไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น Upload VDO ไปยังYoutube แล้วนำ Link มากรอกใน Online Application

   

หมายเหตุ เอกสาร 1-3 ให้นำส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Upload ผ่าน Online Application

 

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกระบบ TCAS 62

รายละเอียดกำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พร้อมส่ง Portfolio ไม่เกิน 16 ธ.ค. 2561) 1 - 15 ธ.ค. 2561
ชำระเงินค่าสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ 19 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS 28 ม.ค. 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทาง
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในหัวข้อ "เลือกคณะ"
(ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป)
30 - 31 ม.ค. 2562
สละสิทธิ์ในช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนรอบที่ 1) 2 - 3 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 5 ก.พ. 2562
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2
11 - 15 ก.พ. 2562
 

 

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม