Brand Logo

TCAS 62 Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562


โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ


รอบที่ 2 : โครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรี

 

จำนวนรับ รอบที่ 2 จำนวน 10 คน รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ

 

  1. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สัดส่วนคะแนน 15%
  2. ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก สัดส่วนคะแนน 15%
  3. โสตทักษะ สัดส่วนคะแนน 10%
  4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก
(รายละเอียดแนวเพลงสอบ)
สัดส่วนคะแนน 50%
  5. สัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 10%

 

รอบที่ 2 :
ระบบโควตา โครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรี
(มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติตามปฏิทิน TCAS 62)

รายละเอียดกำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 4 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
ชำระเงินค่าสมัคร 4 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มี.ค. 2562
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 9 มี.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ 3 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS 24 เม.ย. 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทาง
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในหัวข้อ "เลือกคณะ"
(ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป)
24 - 25 เม.ย. 2562
สละสิทธิ์ในช่วงที่ 2 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนรอบที่ 1 และ 2) 28 เม.ย. 2562
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2
29 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562

 

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม