Brand Logo

TCAS 62 Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562


โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ


รอบที่ 3 : รับตรงร่วม

 

จำนวนรับ รอบที่ 3 จำนวน 5 คน รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ TCAS 62

 

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ

 

  1. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สัดส่วนคะแนน 15%
  2. ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก สัดส่วนคะแนน 15%
  3. โสตทักษะ สัดส่วนคะแนน 10%
  4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก สัดส่วนคะแนน 50%
  (รายละเอียดแนวเพลงสอบ)
  5. สัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 10%

 

รอบที่ 3 :
ระบบรับตรงร่วมกันใช้คะแนน

รายละเอียดกำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร ผ่านระบบ TCAS 17 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ (มีการสอบวิชาเฉพาะทาง) 13 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS 17 พ.ค. 2562
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 20 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562

 

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความ เหมาะสม