Brand Logo

TCAS 62 Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562


โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ


รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)

 

จำนวนรับ รอบที่ 5 จำนวน 2 คน รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ

 

  1. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สัดส่วนคะแนน 15%
  2. ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก สัดส่วนคะแนน 15%
  3. โสตทักษะ สัดส่วนคะแนน 10%
  4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก สัดส่วนคะแนน 50%
  (รายละเอียดแนวเพลงสอบ)
  5. สัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 10%

 

รอบที่ 5 :
รับตรงอิสระ (มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)

รายละเอียดกำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 30 พ.ค. 2562 - 11 มิ.ย. 2562
ชำระเงินค่าสมัคร 30 พ.ค. 2562 - 11 มิ.ย. 2562
สละสิทธิ์ในช่วงที่ 4 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนรอบที่ 1,2,3 และ 4) 7 - 8 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มิ.ย. 2562
สอบสัมภาษณ์ พร้อมสอบข้อเขียนและปฏิบัติ 13 มิ.ย. 2562
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS 15 มิ.ย. 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทาง
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในหัวข้อ "เลือกคณะ"
(ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป)
17 - 18 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 20 มิ.ย. 2562
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2
21 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

 

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม