LIBRARY

            กิจกรรมด้านห้องสมุด นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำหมวดหมู่หนังสือแบบอิงสี ซึ่งจากเดิมถูกวางระบบไว้เป็นแบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมแบบดิวอี ซึ่งยากต่อการใช้งานของนักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งทางค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้องในครั้งนี้ได้จัดหาสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมกับวัยนำมาเข้าห้องสมุดอีกด้วย เนื่องจากหนังสือในห้องสมุดเดิมมีหลากหลายเนื่องจากมีผู้คนมาบริจาค โดยมีเนื้อหาที่มีความยากทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงการใช้ห้องสมุดได้ 

            นอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่หนังสือใหม่และเพิ่มเติมสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยแล้ว ทางด้านนักศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้บูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้ชื่อว่า "หนังสือร้องไห้" เพื่อส่งเสริมการตระหนักในการดูแลรักษาหนังสือ และบทเพลง "หนังสือ" ประพันธ์ใหม่โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในโรงเรียน