SHOWCASE

เมื่อดำเนินกิจกรรมมาถึงวันสุดท้าย (13 พฤศจิกายน 2560) ทางค่ายจัดให้มีการแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่ๆ นักศึกษา โดยนำเสนอผลงาน 1) การนำเสนอผลงานด้านปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลให้สอดคล้องกับช่วงวัย โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าธนบุรี 2) ต่อด้วยการนำเสนอผลงานการแสดงบทเพลง "หนังสือ" โดยน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการแสดงชุดนี้ร้องบทเพลงเป็นสองภาษาได้แก่ ภาษาไทย และภาษาปะกาเกอญอ ซึ่งแปลโดยนักเรียนของโรงเรียน ภายใต้แนวทำนองเดิม และ 3) การแสดงบทเพลงของนักเรียนที่ประพันธ์ขึ้นใหม่กับพี่ๆ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการแสดงชุด "คีตา วาที ดนตรี ความรัก"

ทำไมถึงจัดให้มีการแสดงผลงานของนักเรียน? ทางค่ายฯ ได้เล็งเห็นถึงการให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ โดยทางโรงเรียนและทางค่ายฯ ได้เชิญชวนชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนเข้ามาในกำลังใจการแสดงในวันนั้น ทำให้บรรยากาศในการแสดงผลงานอบอวลไปด้วยความรัก ความห่วงใย และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งเริ่มจากดนตรีและศิลปะ....

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่องน้อง ครั้งที่ 1

ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทเพลง "หนังสือ"
ปลูกฝังการดูแลรักษาหนังสือ โดยพี่ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บทเพลง "ปะเกอะญอโพ" (ภาษาของเรา)
บทเพลงประพันธ์ใหม่ผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ โดยพี่ๆ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บทเพลง "ตั๊กกะเปาะ" (แกงชนิดหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอ)
บทเพลงประพันธ์ใหม่ผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ โดยพี่ๆ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บทเพลง "แอโด๊ะโจ" (รักโรงเรียน)
บทเพลงประพันธ์ใหม่ผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ โดยพี่ๆ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บทเพลง "แห่ปะโล๊ะกวย" (เล่น)
บทเพลงประพันธ์ใหม่ผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ โดยพี่ๆ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บทเพลง "หะเลอเคาะ" (เดินด้วยเท้า)
บทเพลงประพันธ์ใหม่ผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ โดยพี่ๆ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา