บทเพลง

เทพรัตนการุณ จับมือมั่น
เทพรัตนการุณ ( บรรเลง ) จับมือมั่น ( บรรเลง )
เทพรัตนการุณ ( Karaoke )  
   


เนื้อร้อง :
อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ทํานอง :
อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน
บันทึกเสียง :
คุณธีรนัยย์ ณ หนองคาย, คุณภคมน บุญยะภูติ
และ คณะนักศึกษาและวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อํานวยเพลง : คมสัน ดิลกคุณานันท์


เนื้อร้อง : อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ทํานอง : อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน
บันทึกเสียง : คณะนักศึกษา และวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อํานวยเพลง : คมสัน ดิลกคุณานันท์