Announcement

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566

———-

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

MM @ PGVIM

MM @ PGVIM