สารจากอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีความสนพระทัยดนตรีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงสนพระทัยในดนตรีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีคลาสสิก และเมื่อเสด็จนิวัตกรุงเทพฯ ได้ทรงงานเป็นอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษา หลายแห่ง พร้อมกับทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอื่นๆ ยามที่ทรงมีเวลาว่างก็ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี และการแสดงอื่นๆ อยู่เสมอ โดยก่อนเสด็จทอดพระเนตรและฟังดนตรีคลาสสิก จะทรงศึกษาเนื้อหาประวัติของผู้เขียน ผู้แต่ง และการนำเสนออย่างละเอียด

ความสนพระทัยในดนตรีคลาสสิกนั้นลึกซึ้งจริงจัง ทรงพบว่าเยาวชนไทยจำนวนมากมีความสนใจศึกษาการดนตรีด้านนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้ทรงสนับสนุนให้มีการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยอย่างต่อเนื่อง พระราชทานพระอนุเคราะห์แก่องค์กรต่างๆ ที่จัดการแสดง อาทิ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ชมรมคนรักวัง และศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของ วงดุริยางค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงดุริยางค์เยาวชนไทยฯ และอีกหลายองค์กร ในปีพ.ศ.๒๕๔๓ ยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง "กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน" ซึ่งต่อมาทรงเปลี่ยนกองทุนนี้เป็น "ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เพื่อให้ขอบเขตการสนับสนุนกว้างขวางขึ้น ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเยาวชน รวมทั้งได้ทรงสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้รับทุนซึ่งมีความหลากหลายทั้งนักดนตรี นักประพันธ์เพลง และนักร้อง ทรงติดตามการศึกษาและงานของผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดด้วยจิตวิญญาณของครู ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ปรากฎชัดเจน วงการดนตรีคลาสสิกของไทยจึงได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น แม้กระนั้นก็ยังไม่อาจเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลายประเทศ

เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมทูลเกล้าฯ ถวายโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่สถาบันนี้ว่า "สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา" โดยทางรัฐบาลได้ให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ในโอกาสที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตในฤดูกาลที่สอง (2nd Concert Season 2014-2015)นี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันให้การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
                                                             อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา