PYO Experiences

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นอีกโครงการหนึ่งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นวงออร์เคสตราให้กับนักดนตรีเยาวชนไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศ โดยสมาชิกของวงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนดนตรีกว่าสองร้อยคนจาก 24 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมแสดงในฤดูกาลคอนเสิร์ตปฐมฤกษ์ (Inaugural Concert Season) ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม 2557 จากปรัชญาของวงดุริยางค์เยาวชนกัลยาณิวัฒนา “PYO Experiences - Explore Exchange Excelled” ที่กล่าวถึงประสบการณ์การค้นหาท่วงทำนองแห่งเสียงดนตรี จากการที่เยาวชนผู้ร่วมโครงการแต่ละคนจะได้ค้นพบการเริ่มต้นลมหายใจและก้าวไปในท่วงทำนองของจังหวะเดียวกัน ผ่านการฝึกฝนจนสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน ประสาน และหลอมรวมกันไปสู่บทเพลงอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี และความกลมเกลียวกันของเยาวชนที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์เสียงอันงดงามออกมาสู่ใจของผู้ฟัง

PYO เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชนนักดนตรีคลาสสิกให้มีทักษะความสามารถที่เป็นเลิศทัดเทียมกับนานาชาติ จากโปรแกรมการแสดงคอนเสิร์ตตลอดทั้งฤดูกาลที่ทางสถาบันฯ ได้คัดเลือกวาทยกรระดับนานาชาติอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการคัดเลือกบทเพลงที่แสดงในแต่ละคอนเสิร์ต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงในรูปแบบออร์เคสตรา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีส่วนบุคคลของเยาวชนนักดนตรี ซึ่งประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ผ่านเสียงดนตรี ทั้งในช่วงเวลาแห่งการฝึกซ้อมและแสดงคอนเสิร์ต รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ครอบครัวของเยาวชนนักดนตรี และสาธารณชนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดนตรีร่วมกัน

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ดนตรีของเยาวชนเหล่านี้ นำไปสู่การเดินทางบนเส้นทางของการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยที่ทั้งเยาวชนดนตรี ครอบครัว และผู้ฟัง เดินทางค้นหาความงามของดนตรีร่วมกัน ไปบนเส้นทางของเสียงที่ไร้พรมแดน