Inaugural Concert Season

จากปรัชญาของวงดุริยางค์เยาวชนกัลยาณิวัฒนา ที่ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถ ของเยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ของประเทศไทยนั้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกบทเพลงเพื่อการแสดงของวง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงในรูปแบบออร์เคสตราไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะของการบรรเลงในแต่ละตัวบุคคล
ในการที่จะทำให้นักดนตรีเยาวชนได้รับ PYO Experiences อย่างเต็มที่ บทเพลงแต่ละบทเพลงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักดนตรีเยาวชนเหล่านี้ไปสู่ความเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งการให้ความสำคัญกับการที่เยาวชน  จะได้เรียนรู้บริบทต่างๆ ในการบรรเลงออร์เคสตราไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในด้านรูปแบบการประพันธ์ สังคีตลักษณ์ที่แตกต่าง แนวคิดและแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ที่ต้องการทดลองสีสันของเสียง เทคนิควิธีการ หรือต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ และบุคลิกที่แตกต่างกันของแต่ละเครื่องดนตรี รวมไปถึงความประณีตบรรจง ในการร้อยเรียงเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหลาย เพื่อสื่อสารแนวคิดของผู้ประพันธ์ โดยได้แบ่งกลุ่มของบทประพันธ์ออกเป็น 4 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้แก่ บทเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่นซิมโฟนีหมายเลข 5 ของเบโทเฟน บทเพลงที่มีความสำคัญต่อการศึกษาบริบทที่แตกต่างในการบรรเลง เช่น ซิมโฟนีหมายเลข 8 ของชูเบิร์ต หรือ ออร์เคสตราสวีทของ บาค หรือ ซิมโฟนีหมายเลข 9 ของชอสตาโกวิช และสำหรับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแต่ละเครื่องดนตรี เยาวชนก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านบทเพลงในกลุ่มของการพัฒนาทักษะเช่นบทประพันธ์ Young’s Persons Guide to the Orchestra  ของบริตเทน หรือ การเรียนรู้สำเนียงเสียงร่วมสมัยผ่านการบรรเลงเพลงของผู้ประพันธ์ในยุคปัจจุบัน

นอกจากการคัดสรรบทเพลงที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านต่าง ๆ ให้กับเยาวชนแล้ว กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและการปฏิบัติจริงร่วมกับผู้อำนวยเพลง เพื่อนนักดนตรี ผู้เชี่ยวชาญและนักดนตรีระดับมืออาชีพที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้กับเยาวชน ยังจะสามารถที่จะทำให้นักดนตรีเยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงานในระดับมืออาชีพ ที่แสดงถึงศักยภาพในการทำงานร่วมกันของเยาวชนดนตรีของประเทศไทย อันจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างให้เยาวชนเหล่านี้ พัฒนาไปเป็นบุคลากรที่จะนำสังคมไทยไปสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์และยั่งยืน