PGVIM Plan

แผนดำเนินงาน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

แผนปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

TOP