ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


e-mail: president@pgvim.ac.th

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


e-mail: damrih.b@pgvim.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา


e-mail: jiradejset@pgvim.ac.th

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


e-mail: suppabhorn@pgvim.ac.th

อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

ผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


e-mail: chanyapong.t@pgvim.ac.th

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์


e-mail: komsun.d@pgvim.ac.th

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน


e-mail: nattawut@pgvim.ac.th

TOP