ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


e-mail: president@pgvim.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

รองอธิการบดี


e-mail: chanannat.m@pgvim.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

รองอธิการบดี


e-mail: anothai@pgvim.ac.th

 ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

รองอธิการบดี


e-mail: apichai.c@pgvim.ac.th

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์


e-mail: komsun.d@pgvim.ac.th

ธิติมา สุขแสงจันทร์

ธิติมา สุขแสงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน


e-mail: thitima@pgvim.ac.th

TOP