คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณหญิง
วรรณา สิริวัฒนภักดี

ที่ปรึกษาสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ที่ปรึกษาสถาบันฯ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภาสถาบันฯ

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูวิทย์ ยุระยง

นายชูวิทย์ ยุระยง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

James Clayton

ศาสตราจารย์
ดร.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพดล บุญเดช

นายนพดล บุญเดช

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เลขานุการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP