คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณหญิง
วรรณา สิริวัฒนภักดี

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภาสถาบันฯ

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

James Clayton

ศาสตราจารย์
ดร.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

นายนพดล บุญเดช

นายนพดล บุญเดช

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการจากประธานสภาพนักงาน
สถาบัน

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการจากประเภทคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เลขานุการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP