คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการ

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการ

นายนพดล บุญเดช

นายนพดล บุญเดช

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย

นักวิชาการประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP