คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประธานกรรมการ

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการ

นายนพดล บุญเดช

นายนพดล บุญเดช

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP