คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประธานกรรมการ

ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

รองอธิการบดี
กรรมการ

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการ

นายนพดล บุญเดช

นายนพดล บุญเดช

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ธิติมา สุขแสงจันทร์

นางธิติมา สุขแสงจันทร์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย

นักวิชาการประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP