คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองประธานกรรมการ

James Clayton

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการ

James Clayton

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการ

James Clayton

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

James Clayton

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

James Clayton

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP