คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองประธานกรรมการ

James Clayton

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

กรรมการ

James Clayton

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการ

James Clayton

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการ

James Clayton

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

James Clayton

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

James Clayton

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP