ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถิติการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับนานาชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จากการดำเนินงานในโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับนานาชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็นร่วมกิจกรรมต่างประเทศ จำนวน 25 คน จำนวน 6 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร , ประเทศเกาหลี , ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศตุรกี , ประเทศอินโดนีเซีย และราชอาณาจักรสเปน และเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติในประเทศไทย จำนวน 3 คน ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางสถาบันฯได้สนับสนุนครบเต็มจำนวน คิดความสำเร็จเป็น 100 % แบ่งตาม เครื่องมือเอก ดังนี้

สถิติการจองห้อง

ตามที่สำนักวิชำดุริยางคศำสตร์สถาบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ ได้ดำเนินการใช้ระบบ School Booking ในการจอง ห้องเรียน ห้องซ้อมแก่นักศึกษา และบุคลากรของสถำบันฯ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น มีสถิติการเข้าใช้งานดังนี

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 61

TOP