ประกาศ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

        สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ความสำคัญในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีนโยบายสำคัญแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่

 

1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทำงานในกหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
 
                
        เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ประกาศเจตจำนงและลงนามในนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุม 207 อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตจำนงในนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวต่อไป
 
 
 
 

      เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ประกาศเจตจำนงและลงนามในนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 2  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตจำนงในนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวต่อไป

 
TOP