ประกาศ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการ เรื่อง ความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน

       สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทุกคนตระหนักในความสุจริตพร้อมทั้งยึดหลักปฏิบัติในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยขอให้พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายึดหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

 

 

คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

       การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเป็นการทำงานอย่างมีจิตสำนึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

1. มีความซื่อสัตย์

2. มีความเสียสละ

3. มีความยุติธรรม

4. มีความประหยัด

5. มีความขยันอดทน

6. มีความรับผิดชอบ

7. มีความตรงต่อเวลา

       

TOP