ประกาศ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 ด้วยคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเรียนแจ้งและนำส่ง
 
          1. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
          2. ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อพนักงานสถาบันผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
              (***พนักงานสถาบันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี***) 
 
***หมายเหตุ***
          1. โปรดหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 
         2. โปรดหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

          รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]
          
          
TOP