ประกาศ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2562

จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 209 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและทราบ ถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทิศทางที่ไม่โปร่งใส
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เสนอแนะความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อหา
 
 
TOP