ติดต่อ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2010, ซอย อรุณอมรินทร์ 36, ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700

Tel: 02-447-8597

Fax: 02-447-8598

Email: office@pgvim.ac.th

www.facebook.com/PGVIMusic

ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์

02-447-8597

- งานสารบรรณ ต่อ 1101

- งานทรัพยากรบุคคล ต่อ 1103

- งานพัสดุ ต่อ 1104

- งานการเงิน ต่อ 1102

- งานบัญชี ต่อ 1109

- งานแผนและงบประมาณ ต่อ 1113

- งานนิติการ ต่อ 1105

- งานประชาสัมพันธ์-วิเทศสัมพันธ์ ต่อ 1130

- งานอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ต่อ

- กิจการนักศึกษา ต่อ 3111

- งานห้องสมุด ต่อ 3110

- งานประกันคุณภาพการศึกษา ต่อ 1129, 1112

- งานส่งเสริมงานวิจัย ต่อ 1125

- งานจัดกิจกรรมและบริการวิชาการ ต่อ 1111

- งานบริการการศึกษา ต่อ 1132

- งานทะเบียน ต่อ 1115

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 3309

- งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 1116

เส้นทางการเดินทาง // สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การเดินทางโดยรถประจำทางรถประจำทางที่ผ่านสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ รถ ประจำทางหมายเลข 57 และ 81 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ข้ามสะพานพระรามแปดมายังฝั่ง ธนบุรีให้ลงช่องอรุณอมรินทร์ กลับรถก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์ และกลับรถอีกครั้งหนึ่งใต้สะพาน พระรามแปด ให้รถอยู่ซ้ายสุดของช่องทาง จากนั้นเลี๊ยวซ้าย ซอยอรุณอมรินทร์ 36 จากนั้นตามเส้น ทางเดินรถ สามารถนำรถยนต์เข้าประตูทางเข้าของสำนักงาน กปร. หรือของสถาบันอาหาร การเดิน ทางโดยเรือ ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเรือวัดคฤหบดี และใช้บริการรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซต์ รับจ้างตามความสะดวก

TOP