คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป

 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 6. มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
 7. มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน

# รายละเอียด สัดส่วนคะแนน
01 สอบภาคทฤษฎี (Paper Test) 30 %
02 การปฏิบัติเครื่องมือเอก (Audition) 60 %
03 สัมภาษณ์ (Interview) 10 %

การรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
   สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0129-452
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร
  * ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

จำนวนที่รับ

รับนักศึกษาจำนวน 5 ราย โดยไม่ระบุเครื่องมือเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติเครื่องมือเอก

ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การปฏิบัติเครื่องมือเอกผู้สมัครต้องบรรเลงบทเพลงตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากําหนดตาม รายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามายืนยันสิทธิ์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนาตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายรายงานตัวขึ้นทะเบียน นักศึกษาใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566