แฟ้มสะสมผลงาน

ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PDF) โดยจัดทําเป็นรูปเล่มความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไมร่วมปกและสารบัญ)โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ข้อมูลรายละเอียดการศึกษาทางด้านทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรี - บทเพลงที่เคยบรรเลง (repertoire)
  • การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่ร่วมกิจกรรม)
  • รางวัลและผลงานทางด้านดนตรี (พร้อมหลักฐานประกอบ)
  • หลักฐานการเรียนและการสอบทฤษฎีดนตรี (ถ้ามี)
  • ความตั้งใจในการศึกษาต่อด้านดนตรีที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Statement of Purpose)
 2. แนบ QR Code ไฟล์บันทึกผลงานวิดีโอการแสดงที่อัพโหลดบน Youtube โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • อัพโหลดการแสดงบทเพลงตามรายละเอียดของบทเพลงที่สถาบันฯ กําหนด
   (ดูรายละเอียด บทเพลงได้ที่เว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php)
  • บันทึกการแสดงการประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 หรือ 3 หรือรางวัลขมเชย และ/หรือผลงานการแสดง ในระดับภูมิภาค/ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ พร้อมระบุช่วงเวลาการแสดงในคลิป และสามารถเห็นผู้สมัครในระหว่างการแสดงได้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)

ไฟล์วิดีโอที่อัพโหลดลง Youtube จะต้องเป็นการบันทึกภาพที่สามารถเห็นใบหน้า และลักษณะ ท่าทางการบรรเลง/ขับร้องของผู้สมัครได้อย่างชัดเจน และจะต้องเป็นการบันทึกภาพแบบต่อเนื่องตลอดการ แสดงโดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง

ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับผู้สมัคร

เกณฑ์การให้คะแนน

# รายละเอียด สัดส่วนคะแนน
01 เกรดเฉลี่ย GPAX 4 เทอมสุดท้าย 10 %
02 การปฏิบัติเครื่องมือเอก (Audition) 40 %
03 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 40 %
04 สัมภาษณ์ 10 %

การรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
   สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0129-452
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร
  * ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์

ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติเครื่องมือเอก

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

การปฏิบัติเครื่องมือเอกผู้สมัครต้องบรรเลงบทเพลงตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากําหนดตาม รายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามายืนยันสิทธิ์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนาตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing – house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์


https://student.mytcas.com/


ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายรายงานตัวขึ้นทะเบียน นักศึกษาใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566