Music for Society Ensemble: Tak Province

ในกิจกรรมค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง ในครั้งนี้นักศึกษาสร้างสรรค์บทเพลงผ่านทักษะการบรรเลงดนตรีคลาสสิก ผนวกกับการผสมผสานความเป็นพ๊อบและการใช้คีตปฏิภาณในการแสดง (improvisation) โดยนักศึกษาจะสร้างโครงสร้างดนตรีในลักษณะที่เป็นแบบร่าง โดยการเรียนรู้แบบมุขปาฐะ (Oral tradition) เสมือนกับการเรียนรู้แบบดนตรีไทย หรือดนตรีตะวันออกที่ปราศจากโน้ตดนตรี

การสร้างสรรค์ดนตรีในลักษณะนี้จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในดนตรีที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ทางดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นคือการประพันธ์เนื้อร้อง ทำนอง และการบรรเลง ทำให้ดนตรีในลักษณะนี้มีความเฉพาะตัวและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามบริบทที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน