Appreciation

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ
“อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ


รายงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายอักษร – ศิลป์ เพื่อน้อง ฉบับนี้ เป็นกิจกรรมค่ายที่สถาบันการศึกษาสี่สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ร่วมกันต่อยอดวางแผนจัดกิจกรรม จากครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2560 โดยในการดําเนินงานค่ายอาสา ปีที่สองนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่

โดยหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมคิดกันนี้ ทำให้เห็นถึงการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน ซึ่งได้แก่ ทักษะทางภาษาดนตรี และการใช้เทคโนโลยีการจัดกิจกรรมที่ทําให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงทําให้เกิดการเรียนรู้ทั้งสองทางระหว่างนิสิตนักศึกษาและ คนในพื้นที่ กิจกรรมทั้งปวงสําเร็จด้วยแรงกายแรงใจของอาจารย์และนิสิต นักศึกษา แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีกลมเกลียวก่อให้เกิดคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น