Appreciation

ที่ปรึกษาโครงการค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


ความรับผิดชอบที่่สำคัญอีกเรื่่องหนึ่่งของสถาบันอุุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตคือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ในด้านชุุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองของโลก โลกในปัจจุุบัน หมุุนเร็วย่อมทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาบัณฑิตให้มี ความรู้รอบด้วยนอกเหนือจากทักษะความชำนาญเฉพาะตัวโดย การสร้างบริบทแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่่อการเปิดมุมมองชีวิตในมิติที่่กว้างมากขึ้น

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ดำเนินการมาเป็นปีที่่ 3 ประกอบ ด้วยกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางความคิดของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของอาสาสมัครที่่เข้าร่วม อันทำให้ชุมชนและสังคมมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นผ่านทักษะวิชาชีพ ที่่ถนัดพัฒนาไปสู่การแบ่งปันความสุขจากการทำงานมีส่วนร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และโครงการอักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง

ครูขอแสดงความยินดีที่่กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง ปีที่่ 3 นี้ได้ดำเนินการลุล่วง และร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเป้าหมาย ขอชื่่นชมและให้กำลังใจจากการที่่ได้ทำงานหนักเพื่่อประชาสังคม