Appreciation

ที่ปรึกษาค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์ 3 เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาทั้ง 4 สถาบันได้มี โอกาสมาเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งเป็นการพัฒนา จิติ สาธารณะของนักศึกษาและที่่สำคัญนักศึกษาได้เรียนรู้ “การให้” กับผู้ที่่มีโอกาสน้อยกว่าในสังคมของเรา ผมได้เฝ้ามองการจัดค่าย มาตลอดทั้ง 3 ปี และเห็นพัฒนาการที่่เกิดขึ้นโดยลำดับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ายนี้จะก่อประโยชน์ในการสร้างทรัพยากรบุคคล ที่มีจิตสาธารณะ และออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่่เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมค่าย และขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งสี่สถาบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้ การสนับสนุนและทำให้การจัดค่ายประสบผลสำเร็จ และที่่สำคัญ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการอักษร - ศิลป์ ที่ให้การสนับสนุน งบประมาณและทำให้การดำเนินการค่ายทั้ง 3 ครั้งเกิดขึ้นได้ และประสบผลสำเร็จ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง จะมีพัฒนาการที่่ดีขึ้นโดยลำดับ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป