Appreciation

ที่ปรึกษาโครงการค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เสียงเพลง “จับมือมั่น” ซึ่งเป็นเพลงประจำค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง ดังกระหึ่มอีกครั้ง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง และเป็็นการ “ จับมือมั่น ” ของ 4 สถาบันการศึกษาคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ “ จับมือมั่น ” ของสมาชิกชาวค่ายปัจจุบันและอดีตสมาชิก ชาวค่ายรุ่นที่ 1 และ 2

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 3 ภายใต้ชื่่อ “Aksornsilpa: Creative Music and Arts Camp Programme III” มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและพัฒนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ และดนตรีจากกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง ปีที่่ 2 (เดือนตุลาคม 2561) โดยสร้างสัมพันธภาพระหว่างชุมชน โรงเรียน และสมาชิกชาวค่าย 4 สถาบันผ่านวัฒนธรรมพื้นถิ่่น ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่่ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเราจะ “ จับมือมั่น ” เพื่่อสร้างค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ให้เป็นปึกแผ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

ด้วยรักและผูกพัน