Appreciation

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์์

คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โครงการ “อักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง โรงเรียนตำรวจชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์” ในปีนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่่ประสบความสำเร็จ อีกครั้งอย่างดียิ่ง เมื่่อนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ฯ ได้มีโอกาสพบปะ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีแตกต่าง ซึ่่งถือว่าเป็นเรื่่องจำเป็นอย่างมากสำหรับนิสิตนักศึกษา ในยุคปัจจุบันที่มักใส่ใจ เรื่่องราวของตนเองเป็นหลัก การเข้าร่วม ค่ายโครงการ “อักษร - ศิลป์ เพื่่อน้อง” จึงเป็นการเปิดประตู ให้นิสิตนักศึกษาได้ขยายกรอบโลกทัศน์และเห็นถึงมิติที่แตกต่าง หลากหลายของสังคมไทย และเป็นการสร้างสำนึกจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิด ประโยชน์เป็นรูปธรรมแก่สังคม

กิจกรรมโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากมููลนิธิ มหาจักรีสิรินธร เพื่่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่่น ๆ ที่เข้าร่วม ในปีนี้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมในโครงการนี้อย่าง แข็งขันและร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมดนตรีและ ศิลปะสร้างสรรค์ โดยการสอนร้องเพลงให้แก่น้องนักเรียน การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างแก่นักเรียนในโรงเรียน และการลงชุมชนเพื่่อเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมโดยเรียนเพลง พื้นถิ่นและสัมภาษณ์คนในชุมชนเพื่่อศึกษาวิถีชีวิต

กิจกรรมทั้งหมดสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรและคนในชุมชน ก่อให้เกิด การเรียนรู้กันและกัน นอกจากจะเป็นการสร้้างจิตสาธารณะแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานอย่่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความสามัคคีย่อมก่อให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งนับเป็น แรงบันดาลใจสำคัญ ที่่ทำให้โครงการเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่่อง และส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาชุมชน