Appreciation

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่่ 3 เป็นตัวอย่างอันดีของ ความร่วมมือระหว่างบุคคลหลายกลุ่มที่่มีวัต ถุประสงค์เพื่่อมา ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และทำนุบำรุงรักษาชุมขน สังคม และวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ผ่านการร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ แก่น้อง ๆ และชุมชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 โดยที่กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ เกิดขึ้นจากเก็บเกี่ยวและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชน และนักศึกษาของทั้งสี่สถาบัน ซึ่งได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสม

ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 4 วัน ที่ถึงแม้จะเป็นเวลาอันสั้น แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ซึ่่งกันและกัน โดยทีไม่มีองค์ความรู้ใดที่เหนือกว่าใคร แต่สิ่งที่สำคัญ อยู่ที่จะ ประยุกต์อย่างไรให้มีความเหมาะสม มีความรู้อย่างเท่าทัน เพื่อที จะได้รักษาและพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปได้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องที่่ทำให้การดำเนินการปีที่่ 3 ประสบความสำเร็จ ไปได้ด้วยดี และหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ที่่จำเป็นในการที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ตามบริบทของตนเองได้ต่อไป