Appreciation

รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไดมี้โอกาสจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาอีกวาระหนึ่งรว่ มกับอีก 2 สถาบันการศึกษา คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิ มหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2561 นั้น ทั้งสามสถาบันได้กำหนดวันจัดค่าย อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2561 ณ สถานที่เดิมคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 หมู่บ้านแม่ออกฮู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากดาบตำรวจตรี บรรดล เมืองมูล ครูใหญ่ของโรงเรียนที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน นักเรียน ชุมชน และชาวค่าย

สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมของชาวค่ายครั้งนี้เป็นการ ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1 เมื่อ ปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคือเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของนักศึกษาในความเป็นผู้นำและความเป็นจิตอาสา เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่าง โรงเรียน นักเรียนและ ชุมชน ชาวค่าย นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้ รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนในชุมชนโดยนำมาบูรณาการกับ ศาสตร์ที่เป็นสากล เช่น ภาษา ดนตรี และเทคโนโลยีสื่อผสมอีกด้วย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามปณิธานของมูลนิธิ มหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ เยาวชนรุ่นหลังได้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป