Articles

สารจากประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ “ อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ


รายงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฉบับนี้ เป็นกิจกรรมที่สถาบัน การศึกษาสี่สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกันวางแผนจัด เมื่อดำเนินการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมีเหตุขัดข้องไม่ได้ไปร่วมด้วย การจัดค่ายอาสาสมัครนี้มีศูนย์กลางการจัดที่อาคาร อเนกประสงค์ที่ทั้งสี่สถาบันร่วมกันสร้างเพื่อน้อมฯ ถวายในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

อาคารดังกล่าวนี้ เป็นดำริของศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ว่าควรมีอาคารที่สามารถ เป็นประโยชน์ทั้งต่อโรงเรียนเด็กนักเรียนในท้องที่ และเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ผู้นำไปบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การออกค่ายอาสาสมัครพัฒนา หรือไปทำวิจัยเก็บข้อมูล การจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ใช้อาคารอเนกประสงค์นี้ จึงเป็นโครงการนำร่องทดสอบอาคารและทดลองใช้อาคารทำกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมคิดกันนี้ พยายามให้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่มีการเรียนการสอน ในสถาบันทั้งสี่สถาบัน และพยายามให้ศาสตร์ต่างๆ เข้าไปสัมพันธ์กันเมื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและชุมชน จึงมีทั้งเรื่องวิชาการ ภาษาวัฒนธรรม การฝึกอบรมทางสาธารณสุข ใช้ทั้งวิชาการและดนตรี ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นเครื่องสื่อให้นักเรียนเข้าถึง เข้าใจ สิ่งที่ต้องการให้เรียนรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมให้ชุมชนได้เข้าร่วมด้วย

กิจกรรมทั้งปวงสำเร็จด้วยแรงกายแรงใจของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสี่สถาบัน แสดงให้เห็นว่า ความสามัคคีกลมเกลียวก่อให้เกิดคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการสนองพระราชดำริ ทางการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “การพัฒนาบ้านเมืองจักเกิดได้ ก็ด้วยการปลูกฝังการศึกษาทุกๆ ด้านแก่เด็กจนเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ต่อไป”