Articles

สารจากที่ปรึกษากิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความจำเป็นต้องเริ่มสร้างความเข้มแข็งจากภายในจิตใจ ดนตรีและ ศิลปะ เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งด้วยการสร้างความเข้าอกเข้าใจและความ ตระหนักรู้ให้กับชุมชนสังคม กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง โดยความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่ สร้างสรรค์ค่ายอาสาผ่านกิจกรรมดนตรีและศิลปะ เพื่อสนองตอบความต้องการของพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม

การดำเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของนิสิตนักศึกษา ในการทำงานให้แก่ชุมชนผ่านการบูรณาการทางความคิดแบบประชาสังคมโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยวิธีกระบวนการในรูปแบบการจัดการทางดนตรีและศิลปะกับชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง อีกทั้ง กิจกรรมในลักษณะนี้ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้แก่คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

ในฐานะที่เป็นครู ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งต่อการดำเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง รุ่นที่ 1 ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานสร้างสรรค์กิจกรรมค่าย ในครั้งนี้ และขอให้นิสิตนักศึกษา ทุกคนประสบความสำเร็จและมีพลังในความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของมวลประชาต่อไป