Articles

สารจากรองประธาน ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ค่ายอาสาพัฒนาอักษร - ศิลป์เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา- ธรรมศาสตร์ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดลองใช้อาคารอเนกประสงค์ ที่สรา้ งขึ้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร ์ 3 จังหวัดตาก คา่ ยอาสาพัฒนานี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของนักศึกษาและคณาจารย์ 3 สถาบัน คือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แม้ว่าจะเป็นการทดลองการใช้อาคารอเนกประสงค์ก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ในหลายๆ ด้านให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ ได้แก่ การเรียนรู้ในการวางแผนเพื่อเตรียมงาน ได้ร่วมกัน คิดร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่จะ “ให้” การให้เพื่อการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งส่งต่อให้กับนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การเรียนรู้ที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส การเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาผู้ที่อยู่ภายในสังคมของเราให้สามารถเดินไปด้วยกันและพัฒนาไปด้วยกันเป็น ทรัพยากรมนุษย์อย่างสมบูรณ์ การจัดค่ายอาสาในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะ ก่อเกิดมิตรภาพที่ดีภายในค่ายอาสา และเหล่านักศึกษากับชุมชนในพื้นที่นั้น นับเป็นภาพที่งดงามและน่า ประทับใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีค่ายอาสาพัฒนาเช่นนี้ต่อไปอีก ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกัน จัดค่ายประสบผลสำเร็จอย่างน่าประทับใจและงดงามเป็นที่สุด อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานทำให้ค่ายนี้เกิดขึ้น