Articles

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สืบเนื่องจากการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ “อักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง” ได้เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน คณะกรรมการ ของสี่สถาบันการศึกษาได้ร่วมกันจัดค่ายจิตอาสาเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ของนิสิตและนักศึกษาในการร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ การศึกษาของนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่เนื่องจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงเหลือเพียงสาม สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมที่ทางค่ายอักษร - ศิลป์ ได้ดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

การจัดห้องสมุด จัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการ สอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน การจำแนกหมวดหมู่ของประเภทหนังสือโดยใช้แถบสีแทนระบบการจัดหนังสือแบบสากล เพราะเด็กนักเรียนสามารถจดจำและเข้าใจระบบได้ง่าย นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะของนักเรียนภายใต้หัวข้อ “หนังสือร้องไห้” เพื่อให้นักเรียนจินตนาการหากว่าหนังสือ ถูกทำลายแล้ว หนังสือที่มีชีวิตจิตใจจะรู้สึกอย่างไร

การปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศในการเรียนการสอน โดยการทาสีผนังห้อง และวาดภาพ สัตว์นานาชนิดภายในวงกลมที่แทนโลกใบนี้ การเขียนตัวพยัญชนะ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และสเกลเพื่อใช้วัด ความสูงของนักเรียน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ นักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้ การทาสีถังเก็บน้ำให้ มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

การจัดกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน ร่วมในกิจกรรมและเรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น การรักษาสุขอนามัยพื้น ฐานก่อนการรับประทานอาหาร โดยผ่านบทเพลง “ล้างมือ” การ ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักการอ่านและไม่ทำลายหนังสือ ผ่าน บทเพลง “หนังสือ” นอกจากนั้นนักเรียนได้ช่วยกันประพันธ์เพลง ขึ้นอีก 5 บทเพลง เนื้อหาของบทเพลงสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ กิจกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ชนเผ่าปกาเกอะญอ โดย นักศึกษาร่วมคิดทำนองและเนื้อร้องภาษาไทย ส่วนนักเรียนช่วย แปลคำร้องเป็นภาษาถิ่น ในค่ำคืนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมค่าย มีการฉายวีดิทัศน์ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม และการแสดง ผลงานให้ครูใหญ่ ครู ผู้ปกครองและผู้ที่อาศัยในชุมชนได้รับชม และรับฟัง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ของนักเรียนในดินแดนที่ห่างไกลติดชายแดน นักเรียนได้ให้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตลอดสามวันทั้งๆ ที่เป็นวันหยุด สุดสัปดาห์ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็ง และยั่งยืนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความรัก และสามัคคีของคนในชาติ

ขอขอบคุณ ดาบตรี บรรดล เมืองมูล ครูใหญ่ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ในการจัดกิจกรรม และมอบหมายให้ครูของโรงเรียน อำนวยความสะดวกให้แก่คณะดำเนินงาน

ขอบคุณชาวค่ายทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม