PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Pie Jesu (Gabriel Fauré)

พิธีกร: พิชญาธารณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ เครื่องเอก Voice
นำเสนอ: Pie Jesu (Gabriel Fauré)

                     ในวิดีโอนี้จะนำเสนอประวัติโดยสังเขปของ Gabriel Fauré การให้ความสำคัญกับสีสัน ประวัติความเป็นมาของบทเพลง เนื้อหาและความหมาย รวมถึงงานอื่น ๆ ของ Gabriel Fauré ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างของอารมณ์และการตีความต่างกัน รวมถึงนักประพันธ์คนอื่น ๆ ที่ประพันธ์เพลงในลักษณะนี้