PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Per la gloria d'ardorarvi (Giovanni bononcini)

พิธีกร: โสธิดา ชัยฤทธิไชย เครื่องเอก Voice
นำเสนอ: Per la gloria d'ardorarvi (Giovanni bononcini)

                    นำเสนอเรื่องราวของเพลงร้อง Per la gloria d'ardorarvi ซึ่งมีลักษณะเป็น Aria (เพลงร้องแบบพรรณนา) มาจากอุปรากรเรื่อง Griselda แปลว่า “ด้วยอานุภาพรักที่ฉันมีต่อเธอ” ประพันธ์ขึ้นโดย Giovanni bononcini คีตกวีชื่อดังชาวอิตาลี แต่เดิมนั้น อุปรากรบทนี้ถูกประพันธ์ให้กับ Castrato (ชายเสียงร้อง Soprano)