PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE PGVIM (Drama)


5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับโครงการดนตรีเพื่อประชาสังคม

จากพันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม สถาบันฯ ได้ดำเนินการโครงการดนตรีเพื่อประชาสังคมมาตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินการ ควบคู่กับการพัฒนาเยาวชนผู้มีทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีตามพระปณิธาน โดยโครงการแรกของโครงการ ดนตรีเพื่อประชาสังคม เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคณะนักร้องเยาวชนบางยี่ขันในปี พ.ศ. 2556 โดยจัดแสดงครั้งแรก ใน งานเฉลิมฉลองสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 1 ปี ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวมถึงการจัดแสดงให้กับสาธารณชน ณ สวนหลวงพระราม 8 ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และการแสดงให้กับสาธารณชนในงาน อื่นๆ อีกหลายครั้ง ต่อเนื่องมาจนถึงโครงการชมรมเยาวชนกลองเซโรโทนิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี ในการทำงานร่วมกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่บางยี่ขัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านดนตรี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีปรัชญาที่ว่า Musique de la Vie et de la Terre หรือ ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่ง แผ่นดิน ซึ่งปรัชญานี้ เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของสถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริการวิชาการเพื่อสังคม ด้านดนตรี การส่งเสริมและทำนุศิลปวัฒนธรรม หรือการเรียนการสอน ที่นักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมดำเนินการ ในโครงการ และกิจกรรมที่ผนวกเอาปณิธานของการเผยแพร่ดนตรี ไปสู่ผู้คนในกลุ่มต่างๆ ของสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างของโครงการอุปรากรเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากบทพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง ขบวนการนกกางเขน ที่เป็นการ สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและเยาวชนในชุมชนบางยี่ขัน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในมิติ ของการผสมผสานการนำเสนองานดนตรีที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยมิได้ทอดทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี ต่อสังคมในฐานะของสถาบันการศึกษา ที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างสรรค์สังคม ด้วยองค์ความรู้ของดนตรี

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 5 ปีการสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในปี พ.ศ. 2560 นี้ นักศึกษาของสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ได้ร่วมมือร่วมใจที่จะรังสรรค์การแสดงละครเยาวชน จำนวน 6 เรื่อง โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก บทพระนิพนธ์แปลเรื่อง “นิทานสำหรับเด็ก” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ที่ทรงแปลและเรียบเรียงขึ้นจากนิทานฝรั่ง ขณะทรงดำรงพระยศพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา และมีพระชันษา 9 ปี ดังที่ได้มีบันทึกไว้ในคำนำว่า “เป็นงานพระนิพนธ์ของเด็กที่พระราชทานแก่เด็ก” อีกทั้งในโอกาสนี้จะเป็นการแสดงต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกของครอบครัว PGVIM Singers ที่มีสมาชิกจากผู้สนใจและรักในการร้อง เพลงจากต่างอาชีพ ต่างวัย และต่างประสบการณ์กว่า 50 คน ฝึกซ้อมร่วมกันเป็นคณะนักร้องประสานเสียง และร่วมกัน ถ่ายทอดบทเพลงส่งความสุขให้กับผู้ฟัง

กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมทั้งหมดนี้ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นการแสดงถึงปณิธาน อันมั่นคง ในการ เป็นผู้สร้างสรรค์สังคมด้วยดนตรี ที่มิเพียงแต่ส่งเสริมดนตรีที่มีความหรูหรา อลังการ แต่ยังรวมไปถึงดนตรีที่อยู่ในจิตใจ ของผู้คน เพื่อที่เมื่อเสียงของดนตรี เดินทางจากผู้รังสรรค์ ไปสู่การรับรู้ของผู้ฟัง เสียงดนตรีเหล่านั้น ที่แม้ “จะไม่มีสี” แต่ก็พึงที่จะ “สะท้อนความจริงให้โลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดีดี ว่างดงามเพียงใด”
Saturday 20th May 2017 / 2.00 p.m.
at Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music