PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE PGVIM (Singers)


5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับโครงการดนตรีเพื่อประชาสังคม

จากพันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม สถาบันฯ ได้ดำเนินการโครงการดนตรีเพื่อประชาสังคมมาตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินการ ควบคู่กับการพัฒนาเยาวชนผู้มีทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีตามพระปณิธาน โดยโครงการแรกของโครงการ ดนตรีเพื่อประชาสังคม เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคณะนักร้องเยาวชนบางยี่ขันในปี พ.ศ. 2556 โดยจัดแสดงครั้งแรก ใน งานเฉลิมฉลองสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 1 ปี ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวมถึงการจัดแสดงให้กับสาธารณชน ณ สวนหลวงพระราม 8 ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และการแสดงให้กับสาธารณชนในงาน อื่นๆ อีกหลายครั้ง ต่อเนื่องมาจนถึงโครงการชมรมเยาวชนกลองเซโรโทนิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี ในการทำงานร่วมกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่บางยี่ขัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านดนตรี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีปรัชญาที่ว่า Musique de la Vie et de la Terre หรือ ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่ง แผ่นดิน ซึ่งปรัชญานี้ เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของสถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริการวิชาการเพื่อสังคม ด้านดนตรี การส่งเสริมและทำนุศิลปวัฒนธรรม หรือการเรียนการสอน ที่นักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมดำเนินการ ในโครงการ และกิจกรรมที่ผนวกเอาปณิธานของการเผยแพร่ดนตรี ไปสู่ผู้คนในกลุ่มต่างๆ ของสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างของโครงการอุปรากรเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากบทพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง ขบวนการนกกางเขน ที่เป็นการ สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและเยาวชนในชุมชนบางยี่ขัน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในมิติ ของการผสมผสานการนำเสนองานดนตรีที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยมิได้ทอดทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี ต่อสังคมในฐานะของสถาบันการศึกษา ที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างสรรค์สังคม ด้วยองค์ความรู้ของดนตรี

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 5 ปีการสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในปี พ.ศ. 2560 นี้ นักศึกษาของสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ได้ร่วมมือร่วมใจที่จะรังสรรค์การแสดงละครเยาวชน จำนวน 6 เรื่อง โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก บทพระนิพนธ์แปลเรื่อง “นิทานสำหรับเด็ก” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ที่ทรงแปลและเรียบเรียงขึ้นจากนิทานฝรั่ง ขณะทรงดำรงพระยศพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา และมีพระชันษา 9 ปี ดังที่ได้มีบันทึกไว้ในคำนำว่า “เป็นงานพระนิพนธ์ของเด็กที่พระราชทานแก่เด็ก” อีกทั้งในโอกาสนี้จะเป็นการแสดงต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกของครอบครัว PGVIM Singers ที่มีสมาชิกจากผู้สนใจและรักในการร้อง เพลงจากต่างอาชีพ ต่างวัย และต่างประสบการณ์กว่า 50 คน ฝึกซ้อมร่วมกันเป็นคณะนักร้องประสานเสียง และร่วมกัน ถ่ายทอดบทเพลงส่งความสุขให้กับผู้ฟัง

กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมทั้งหมดนี้ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นการแสดงถึงปณิธาน อันมั่นคง ในการ เป็นผู้สร้างสรรค์สังคมด้วยดนตรี ที่มิเพียงแต่ส่งเสริมดนตรีที่มีความหรูหรา อลังการ แต่ยังรวมไปถึงดนตรีที่อยู่ในจิตใจ ของผู้คน เพื่อที่เมื่อเสียงของดนตรี เดินทางจากผู้รังสรรค์ ไปสู่การรับรู้ของผู้ฟัง เสียงดนตรีเหล่านั้น ที่แม้ “จะไม่มีสี” แต่ก็พึงที่จะ “สะท้อนความจริงให้โลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดีดี ว่างดงามเพียงใด”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ในดวงใจนิรันดร์
Still on My Mind

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37 ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. 2508 เป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษา อังกฤษด้วยพระองค์เอง เดิมทรงตั้งชื่อเพลงว่า “I Can’t Get You Out of My Mind” แล้วจึงทรงเปลี่ยนเป็น “Still on My Mind” ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้อง ภาษาไทยถวาย โดยแปลจากคำร้องภาษาอังกฤษในลักษณะ วรรคต่อวรรค และรักษาความหมายเดิมของคำร้องภาษา อังกฤษซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว้ด้วย

เนื้อร้อง
อยากลืมลืมรักลืมมิลง กลับพะวงหลงเพ้อเงา เปรียบปานเพลิงรักรุมสุมเศร้า เปลี่ยวเปล่าร้าวรอน

แต่เพียงกาลเวลาอันหมุนเวียน ฤๅอาจผลัดเปลี่ยนเบียนรักคลอน รสรักจากกร กอดสวมกร ยังถาวรติดเตือน

เมื่อยามอาทิตย์ลอยคล้อยต่ำ ย่ำยามท้องฟ้าเลือน ยังหวังเชยชิดกันฉันเพื่อน ติดเตือนตรึงใจ

สุดประพันธ์บรรเลงให้ครบครัน วันอาจจะผ่านเวียนผันไป รักนั้นจะเนาแน่นแฟ้นใน ดวงใจนิรันดร์


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

One Small Voice

เพลง One Small Voice ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 โดย Jeff Moss นักประพันธ์ชาวอเมริกันเพื่อเป็นเพลง ประกอบรายการ Sesame Street ซึ่งขับร้องโดยกลุ่ม เด็กๆ และ Telly Monster หลังจากนั้นได้ถูกนำกลับ มาขับร้องอีกครั้งโดย Hoots the Owl, Prairie Dawn และ Elmo และศิลปินอื่นๆ มากมาย

บทเพลง One Small Voice มีเนื้อหากล่าวถึงพลังของ เด็กๆ ว่า “เสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งสอนให้คนทั้งโลกรู้จัก บทเพลง และทำให้คุณรู้สึกถึงเสียงดนตรี เมื่อคุณร้อง ออกมาอย่างชัดเจนและจริงใจ เมื่อนั้นทั้งโลกจะได้ยิน และร้องเพลงนั้นไปกับคุณ”

lyric
One small voice, can teach the world a song. Start with one small voice till another joins along. Then you’ll feel the music growing full and sure and strong. One small voice can teach the world a song

Every song the world sings, each was once unknown. Somebody felt a song inside and wasn’t afraid to sing alone. If you feel the music, and you sing it clear and true, Then the world can sing with you

One small voice can teach the world a song Start with one small voice till another joins along. Then you’ll feel the music growing full and sure and strong. One small voice can teach the world a song

No tune is too simple. No voice can be wrong. Music can come from any heart. And anyone’s voice can lead the song. If you feel the music and if you believe the words. Sing and you’ll be heard

One small voice can teach the world a song. Start with one small voice till another joins along. Then you’ll feel the music growing full and sure and strong. One small voice can teach the world a song

One small voice can teach the world a song. Start with one small voice till another joins along. Then you’ll feel the music growing full and sure and strong. One small voice can teach the world a song


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heal the World

เพลง Heal the World ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โดย Michael Jackson มีเนื้อหากล่าวถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบน โลกนี้ และวิธีแก้ไขปัญหาด้วยความรักความสามัคคี ความ ร่วมมือกันของทุกคนเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น หลังจากประพันธ์เพลงนี้ ไมเคิล แจ็กสัน ได้ก่อตั้งมูลนิธิ “Heal the World” องค์กรการกุศลที่มีเป้าหมายในการ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก องค์กรนี้ยังมี จุดมุ่งหมายเพื่อสอนเด็กๆ ถึงวิธีช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ครั้ง หนึ่ง ไมเคิล แจ็กสัน ได้กล่าวว่า เขารู้สึกภูมิใจในผลการ การประพันธ์เพลงเพลงนี้มากที่สุดอีกด้วย

Lyric
There’s a place in your heart and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you’ll find there’s no need to cry. In this place you will feel there’s no hurt or sorrow

There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place

Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me

Then it feels that always love’s enough for us growing. Make a better world, make a better world

Heal the world, make it a better place For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul? Though it’s plain to see this world is heavenly, be God’s glow

We could fly so high, let our spirits never die In my heart, I feel you are all my brothers, Create a world with no fear, together we’ll cry happy tears. See the nations turn their swords into ploughshares

We could really get there, if you cared enough for the living. Make a little space, to make a better place

Heal the world, make it a better place For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me

If you want to know why there’s a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread, we stop existing and start living

Heal the world we live in, save it for our Children


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aya Ngena

Aya Ngena บทเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าซูลูในทวีปแอฟริกา ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงถึงการต่อต้านระบบ Apartheid
หรือระบบแบ่งแยกเชื้อชาติ/ สีผิว ในประเทศแอฟริกาใต้ โดยเป็นเพลงในจังหวะที่มีชีวิตชีวา เมื่อรวมกับจังหวะในการตบมือและจังหวะของเครื่อง กระทบ ทำให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่สามารถสื่อถึงพลัง ของผู้ขับร้องได้เป็นอย่างดี

lyric
Aya ngena, Aya ngena, Aya ngena, ngena aya
Aya ngena, aya puma,
aya didi zeal, aya saba maguala


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

ประพันธ์คำร้องโดย ประภาส ชลศรานนท์ ประพันธ์ ทำนองโดย จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน ขับร้องโดย วงเฉลียง ในอัลบัมนอกชาน เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นอัลบัมชุด พิเศษวางจำหน่ายหน้าคอนเสิร์ตสั่งลา เรื่องราวบนแผ่น ไม้ ภายหลัง ถูกนำกลับมาขับร้องใหม่โดยวงสครับ ใน อัลบัม คนอื่นๆ อีกมากมาย ต่างบ้าน ต่างคน บนเฉลียง เนื้อหาเปรียบเปรยการมาเจอกันของคนๆ คนเหมือน ดาวสองดวงที่โคจรมาเจอกัน ดึงดูดกัน และเปล่งแสง งดงามให้แก่กัน

เนื้อร้อง
ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า จะมีไหมหนาที่ลอยอยู่เองเฉยๆ ไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลย ไม่เคย ไม่เห็นเลยสักดวง

ดาวของฉันเธอว่าห่างไกลลิบๆ แต่ดาวไหนๆ มันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้น ดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกัน กี่ปีแสงนั้นอย่านับเลย

* เมื่อดาวโคจรมาเจอะกัน ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนก็ผันแปร เมื่อเธอกับฉันมาเจอะกัน ชีวิตก็เปลี่ยนผัน เปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจให้ใกล้กัน

** เกิดอาการเธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ แต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเอง เธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอ และสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่กัน

ดาวนับแสนที่มีวงแหวนนับร้อย ทั้งดาวเคราะห์น้อย ดาวฤกษ์ลอยคว้างๆ ดาวทุกดวงนั้นย่อมจะแตกต่าง มีเส้นทางหมุนของตัวเอง
และสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามไปทั่วฟ้า


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disney Movie Ballads
บทเพลงเมดเลย์รวมเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์ทั้งหมด 3 เพลง คือ A Whole New World
จากเรื่อง Aladdin, เพลง Part of Your World จากเรื่อง The Little Mermaid และเพลง Beauty and the Beast จากเรื่อง Beauty and the Beast โดยทั้ง 3 เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ ดนตรีของ Alan Menken และเคยได้รับรางวัล Academy Awards ทั้งหมดA Whole New World
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide?

I can open your eyes. Take you wonder by wonder. Over, sideways and under on a magic carpet ride

A whole new world, (Don’t you dare close your eyes). A hundred thousand things to see. (Hold your breath, it gets better) I’m like a shooting star, I’ve come so far, I can’t go back to where I used to be

A whole new world, (Every turn a surprise) With new horizons to pursue. (Every moment red letter). I’ll chase them anywhere. There’s time to spare. Let me share this whole new world with you

A whole new world, (A whole new world,) that’s where we’ll be. (That’s where we’ll be) A thrilling chase (A wondrous place) for you and mePart of Your World
Look at this stuff. Isn’t it neat? Wouldn’t you think my collection’s complete?
Wouldn’t you think I’m the girl, The girl who has everything?

I’ve got gadgets and gizmos aplenty I’ve got whooz-its and whatz-its galore
You want thingamabobs? I got twenty but who cares? No big deal, I want more

I wanna be where the people are I wanna see, wanna see ‘em dancin’
Walking around on those, Whadd’ya call ‘em? Oh, feet

Up where they walk, Up where they run, Up where they stay all day in the sun Wanderin’ free, wish I could be Part of that worldBeauty and the Beast
Tale as old as time, true as it can be Barely even friends then somebody bends Unexpectedly

Just a little change, small to say the least Both a little scared neither one prepared, Beauty and the Beast

Ever just the same, ever a surprise Ever as before, and ever just as sure as the sun will rise,

Tale as old as time, tune as old as song, Bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong

Certain as the sun rising in the east Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Live and Learn

ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยบอย โกสิยพงษ์ มีเนื้อหา ให้กำลังใจเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับชีวิต ซึ่งบอย โกสิยพงษ์ ประพันธ์ขึ้นจากคำสอนของคุณพ่อที่ว่า “เราต้องเรียนรู้ สติของเราให้ทัน เตรียมพร้อมตัวเอง เพื่อรับสิ่งที่มันจะมา หาเรา รู้จักมัน อย่าให้อารมณ์มาครอบงำชีวิตของคนเรา อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ เราไม่ได้อยู่กับความฝัน และทำตรงนั้น ให้ดีที่สุด” บทเพลงต้นฉบับขับร้องโดยคุณกมลา สุโกศล

เนื้อร้อง
เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ ความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน

* เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

** อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กระแซะเข้ามาซิ

ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูลพ บุรีรัตน์ แห่ง ชาติ ขับร้องโดยราชินีเพลงลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 เป็นเพลงที่เน้นความสนุกสนาน ฉีกจากรูป แบบเดิมๆ ของเพลงลูกทุ่งในสมัยนั้นโดยนำเสนอเรื่องสอง แง่สองง่าม แต่บังเอาไว้ ไม่บอกตรงๆ ซึ่งผู้ฟังต้องนำไปคิด เองตามภูมิหลังของตน

เนื้อร้อง
เขยิบๆๆๆ เข้ามาซิ กระแซะๆๆๆ เข้ามาสิ เขยิบๆๆๆ เข้ามาซิ กระแซะๆๆๆ เข้ามาสิ

หากว่าคุณรัก ปักดวงใจปอง แต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอติ ใกล้เข้ามานิดติดเข้ามาซิ ถ้าจะริรักสาวต้องก้าวไว ลูกกระท้อนหนาถ้าจะให้หวาน ค่อยๆ ทุบรับประทาน หวานขึ้นมาได้ หากว่าชอบฉันหมั่นมาเอาใจ จะไปไหน ลูกไก่ในกำมือ

เขยิบๆๆๆ เข้ามาซิ กระแซะๆๆๆ เข้ามาสิ เขยิบๆๆๆ เข้ามาซิ กระแซะๆๆๆ เข้ามาสิ

มาดก็น่าลุ้นหุ่นก็เจ๋งแจ๋ว เชื่องดั่งแมวง่วงนอนในกุฏิ ให้คนมือแปขูดมะพร้าวนิ บีบกะทิเมื่อไรจะได้มัน ก็ตัวรักเขา เฝ้าแต่มองตา ห่างตั้งวาสองวาโถยังขาสั่น เกิดมาเป็นชายถ้ามัวอายกัน อีกกี่วันจะได้เจ๊าะไข่แดง

เขยิบๆๆๆ เข้ามาซิ กระแซะๆๆๆ เข้ามาสิ เขยิบๆๆๆ เข้ามาซิ กระแซะๆๆๆ เข้ามาสิ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When You Believe

เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง The Prince of Egypt เมื่อปี ค.ศ. 1998 ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดย Stephen Schwartz โด่งดังขึ้นเมื่อถูกนำมาขับร้อง โดย Whitney Houston และ Mariah Carey นักร้อง ชาวอเมริกัน เพื่อประกอบช่วงเครดิตภาพยนตร์ เป็น บทเพลงบัลลาดขนาดใหญ่ที่มีความหมาย และเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจ เล่าถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลใน การทำสิ่งที่มหัศจรรย์ให้สำเร็จได้เมื่อเขามีความเชื่อมั่น

Lyric
Many nights we’ve prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood

Now we are not afraid, although we know there’s much to fear. We were moving mountains long before we knew we could

There can be miracles when you believe Though hope is frail, it’s hard to kill Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will, You will when you believe

In this time of fear, when prayer so often proved in vain, Hope seemed like the summer birds, too swiftly flown away. Yet now I’m standing here with heart so full I can’t explain, Seeking faith and speaking words I never thought I’d say

There can be miracles when you believe Though hope is frail, it’s hard to kill Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will, You will when you believe

Ashira l’Adonai ki gaoh ga-ah Michamocha baelim Adonai Michamocha ne darbakodesh Nachitah v’chas-d’cha am zu ga-alta Ashira, ashira, ashira

There can be miracles when you believe Though hope is frail, it’s hard to kill Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will, You will when you believe


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

เพลงแสงหนึ่งคือรุ้งงาม ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย บอย โกสิยพงษ์ เพื่อใช้เป็นเพลงประกอบนิทรรศการแสง หนึ่งคือรุ้งงาม นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ ในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา คำว่าแสง หนึ่งคือรุ้งงามนั้น เป็นการเปรียบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบ ให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่ง ในโลกนี้ และส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้ มีชีวิตที่ดีขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อผนวกรวมกันกับรุ้งงาม แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความ หมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง ดุจแสง หนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ที่ปรากฏให้เห็นคือ “รุ้งงาม”

เนื้อร้อง
รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน รู้ไหมว่าเรานั้นปลาบปลื้มเท่าไหร่ ที่ได้มีเธอ เป็นพลังอันสำคัญ

เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใคร เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่ไหวหวั่น เพื่อที่จะให้เรานั้นก้าวเดินต่อไป

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ แต่สำหรับเรานั้น

เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี แต่เธอก็สะท้อน ความจริงในโลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด

ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่ เรานั้นก็แน่ใจว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลัง

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ แต่สำหรับเรานั้น

เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี แต่เธอก็สะท้อน ความจริงในโลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด จึงอยากขอมอบเพลงเพลงนี้ให้ ให้เธอรับรู้สำหรับเรานั้นเธอสำคัญเพียงไหน

เธอเป็นดั่งแสง ที่มองไม่เห็น แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี แต่เธอก็สะท้อน ความจริงในโลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด


Conductor: ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์
Soprano: ศิโยน ดาวรัตนหงษ์
Piano: อโณทัย นิติพน
Saturday 20th May 2017 / 2.00 p.m.
at Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music