Logo and Colour

ลักษณะของตราสัญลักษณ์

เป็นรูปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ "สกว"
ประกอบกับกุญแจซอล อยู่ภายใน ด้านล่างเป็นตัวอักษรชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ .

 

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ "สกว"
ประกอบกับสัญลักษณ์ ทางด้านดนตรี คือ กุญแจซอลกุญแจประจำหลัก G อยู่ภายในรูปทรงลายใบเทศ อันเป็นหนึ่งใน แม่ลายกระหนกของศิลปะไทย ด้านล่างเป็นตัวอักษรชื่อภาษาไทย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ ภาษาอังกฤษ
PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC

 

ขนาด

ไม่จำกัดขนาด แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้

 

สี

ตัวอักษรย่อ "สกว" ประกอบกับสัญลักษณ์กุญแจซอล สีขาว อยู่ภายในรูปทรงลายใบเทศ สีฟ้า ที่หมายถึง สีประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีชื่อภาษาไทย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC เป็นสีทอง ที่หมายถึง ความรู้สึกสูงค่า สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง คลาสสิก ความหมาย ตราสัญลักษณ์นี้สื่อความหมายโดยรวมถึงสถาบัน ดนตรีอันเกิดจากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย สีประจำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คือ สีฟ้าเทอควอยซ์ (Turquoise Blue)