PGVIM Staffs

Staffs

ณัฐวุฒิ  เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

ดิสรัตน์  สุกษมภัทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นพดล  บุญเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พลอยไพลิน  พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป

ธิติมา  สุขแสงจันทร์

นักบริหารงานทั่วไป

กนกวรรณ   วิลัยมาตย์

นักบริหารงานทั่วไป

สุรพงษ์  เด็นลีเมาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นิภาภรณ์  งาดเกาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

หทัย กิรานุชิตพงศ์

นักตรวจสอบภายใน

ธเนศ  รัศมี

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พงศธร  ศรีวิเศษ

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ธัชวงศ์  ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

กชพร  บุญสม

นักบริหารงานบุคคล

ณุสมล  จงประกิจพงศ์

นักวิชาการศึกษา

เอกชัย  คงคืน

เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า,ประปา

เบญจวรรณ  ชุ่มคุมสิน

แม่บ้าน