Buildings

อาคารอำนวยการ

อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ปรับปรุงอาคารราชพัสดุ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอาคารอำนวยการ ประกอบไปด้วยห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ห้องบรรยายขนาดกลาง และหอแสดงดนตรีสังคีตวัฒนา จากอาคารราชพัชดุเก่าได้ถูกปรับปรุงและเสริมความเป็นปัจจุบันเข้าไป ทำให้กลายเป็นอาคารอำนวยการที่ยังคงความสวยงามจากสมัยอดีต แต่ทว่าได้มีความทันสมัยผสมผสานเข้ามาทำให้เป็นอาคารอำนวยการที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามอาคารอำนวยการเป็นอาคารที่นักศึกษาสามารถติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และการขอเอกสารต่างๆ ได้ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาชั้น 2 ของอาคาร

อาคารคีตราชนครินทร์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรในการบูรณะปรับปรุงอาคารอำนวยการโรงสุราบางยี่ขันเพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการจัดประชุมทางด้านวิชาการต่างๆ รวมถึง เป็นที่ตั้งของนิทรรศการตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โดยนิทรรศการจะมีทั้งหมด 4 ส่วน โดยที่ 3 ส่วนแรกเป็นนิทรรศการถาวร และอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียน ประกอบไปด้วย

 

1. นิทรรศการเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประกอบด้วย พระประวัติและพระกรณียกิจต่างๆ รวมถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกประเทศไทยให้เทียบเท่าสู่ระดับสากล

2. นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วิสัยทัศน์พันธกิจของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้จัดขึ้น

3. นิทรรศการเกี่ยวกับบางยี่ขัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยจะกล่าวถึงประวัติของบริเวณชุมชนบางยี่ขัน ในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

4. นิทรรศการหมุนเวียนสำหรับการแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์หรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หรือจากองค์กรอื่นๆ

อาคารอนุรักษ์นี้ได้มีการอนุรักษ์โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายนอกเอาไว้ให้สวยงามอย่างเช่นในอดีต หน้าอาคารประดิษฐานพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถมาถวายความเคารพได้อาคารอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงห้องสมุดของร้านกาแฟที่สามารถประยุกต์เป็นพื้นที่การแสดงเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถทำการทดลองการแสดงในรูปแบบลักษณะต่างๆ ได้อีกด้วย

อาคารเรียน

เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานและวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน การให้การศึกษาดนตรีแก่เยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่าง ต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนักดนตรีชั้นนำระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอาคารเรียนจึงได้ถูกออกแบบให้มีการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางด้านดนตรีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการออกแบบให้มีลักษณะแผ่ไปทางยาว เปิดมุมมองส่วนใหญ่ให้ได้รับทัศนียภาพที่สวยงามของลำคลองสาธารณะด้านข้าง และเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารโดยประสานการใช้งานของส่วนต่างๆ ของอาคารเข้าด้วยกันการสร้างเอกลักษณ์ของอาคารให้มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจด้วยการนำรูปทรงเครื่องดนตรีมาประยุกต์ใช้กับส่วนประกอบต่างๆของอาคารโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานมากกว่า 1,327,300 แทร็ค เป็นต้น

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีโครงการที่จะปรับปรุง พัฒนาและขยายฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สมัยใหม่และความต้องการที่จะพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ระบบการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัยและบูรณาการ เพื่อให้เป็นแบบอย่างของการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีชั้นนำ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯที่สนใจและมีความต้องการที่จะใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์สำหรับปีการศึกษา2557 ห้องสมุดจะตั้งอยู่บริเวณอาคารอนุรักษ์ หลังจากอาคารเรียนเสร็จสิ้นจะขยายห้องสมุดแบบดิจิตอลที่ทันสมัย