Sangita Vadhana Hall

ห้องสังคีตวัฒนา (Sangita Vadhana Hall) ตั้งอยู่ชั้น ล่างของอาคารอำ นวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาสภา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้ตั้งชื่อ หอแสดงดนตรีสังคีต วัฒนาเป็นห้องสำหรับการแสดงดนตรีมีที่นั่งประมาณ 250 ที่นั่ง ที่สามารถจัดการแสดงได้ทั้งการแสดงเดี่ยวจนถึงขนาดวง ออร์เคสตราขนาดใหญ่ ห้องสังคีตวัฒนาเป็นพื้นที่สำ หรับสร้าง เสริมประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านดนตรีให้กับผู้ฟังที่มีความสนใจ และยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์ ทางดนตรีด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแสดง ของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) รวม ทั้งใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย