การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สายตรงอธิการบดี

ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

Q&A

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับสถาบันดนตรี

ร้องเรียน/ความคิดเห็น
02 447 8597 ต่อ 1126

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

กรุณาระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT

ขอเชิญร่วมสร้างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ก้าวหน้าและมีธรรมภิบาล ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2566
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ที่