ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สายตรงอธิการบดี

ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

Q&A

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับสถาบันดนตรี

ร้องเรียน/ความคิดเห็น
02 447 8597 ต่อ 1126

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กํารจัดซื้อจัดจ้ําง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม