Announcement

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

Master of Music Program | Princess Galyani Vadhana Institute of Music