ประวัติความเป็นมา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบของ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้น กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า “ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2550 › พฤษภาคม
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่สำนักงบประมาณได้เสนอแนะ เพื่อให้สามารถของบประมาณแผ่นดินมาดำเนินการในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้

21 กันยายน พ.ศ. 2550

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงอุตสาหกรรม ขอใช้พื้นที่ 14 ไร่ บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขันเดิมเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทอดพระเนตรสถานที่ ทั้งอาคารโรงล้างขวด (ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดำริ (กปร.) ได้บูรณะและใช้เป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา) อาคารอำนวยการโรงงานบางยี่ขัน (เดิม) และอาคารอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร

25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอนุมัติงบประมาณจำนวน 22,535,750 บาท สำหรับการดำเนินการเบื้องต้นของโครงการฯ

2551 › มกราคม
23 มกราคม พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะทำงานด้านออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะทำงานด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ขอใช้พื้นที่บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2552 › กรกฏาคม
10 กรกฏาคม พ.ศ. 2552

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังตอบอนุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้อาคารราชพัสดุของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารอำนวยการ ได้รับงบประมาณในปีพ.ศ. 2552 เพื่อปรับปรุงเป็นเงิน 20 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 10 ล้านบาท

11 กันยายน พ.ศ. 2552

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้พื้นที่ว่าง 1,730 ตารางเมตร ในบริเวณโรงงานบางยี่ขัน (เดิม) เป็นที่สร้างอาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2554 ถึงปี 2557 ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก A 49 จำกัด ภายใต้คำแนะนำของศาสตราจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2554 โดยบริษัทเอสอินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร

2554 › กันยายน
9 กันยายน พ.ศ. 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมกับอาคารของมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคารของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดำริ (กปร.) และทรงเจิมศิลาฤกษ์อาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำนวยการ มีพื้นที่ใช้สอย 1,674 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นหอประชุม ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานสถาบันฯ

ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับสั่งกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งไปร่วมรับเสด็จฯ ในงานดังกล่าวว่า ให้กรมศิลปากรบูรณะอาคารอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ข้างอาคารอำนวยการ แล้วมอบให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ กรมศิลปากรได้สนองพระราชดำริโดยได้ตั้งงบประมาณ 36 ล้านบาท ต่อเนื่องสำหรับปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 เพื่อบูรณะและจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เบื้องหน้าอาคาร คาดว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบกลางเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวนเงิน 2,357,000 บาท การซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระครูศิริธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรย์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเจิมพระราชทานแล้ว

2555 › มีนาคม
15 มีนาคม พ.ศ. 2555

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

11 กันยายน พ.ศ. 2552

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้พื้นที่ว่าง 1,730 ตารางเมตร ในบริเวณโรงงานบางยี่ขัน (เดิม) เป็นที่สร้างอาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2554 ถึงปี 2557 ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก A 49 จำกัด ภายใต้คำแนะนำของศาสตราจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2554 โดยบริษัทเอสอินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร

9 เมษายน พ.ศ. 2555

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นำพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

26 กรกฏาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ย้ายที่ทำงานจากตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มาปฏิบัติงานที่อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเลขที่ 2010 ถนนอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

2557 › มิถุนายน
2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปีการศึกษา 2557 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 14 คน

2559 › ธันวาคม
2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อำนวยเพลงโดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ และร่วมร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” รวมถึงจุดเทียน ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงพระสุหร่าย พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงเปิดอาคารคีตราชนครินทร์ที่บูรณะแล้วเสร็จกับอาคารกัลยาณินคีตการ ซึ่งเป็นอาคารเรียน

2560 › มิถุนายน
22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมธนารักษ์ มีหนังสือที่ กค. 0314/9508 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 อนุญาตให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ใช้พื้นที่สิ่งก่อสร้างทั้ง 4 อาคาร ซึ่งประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารคีตราชนครินทร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการและพื้นที่โดยรอบ และอาคารกัลยาณินคีตการ

ปัจจุบัน
TOP