สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข

อาจารย์ สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข

รองคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ Dr.Jean-David Stephan Caillouët

อาจารย์ Dr.Jean-David Stephan Caillouët

อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

เลขนุการหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธ

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

อาจารย์ ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

เลขนุการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม

ผู้ช่วยเลขนุการหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ

อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ

อาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล

อาจารย์ พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล

อาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ สมรรถยา วาทะวัฒนะ

อาจารย์ สมรรถยา วาทะวัฒนะ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

TOP